GEBRUIKERSVOORWAARDEN SMARTVITAAL

Artikel 1 Definities

 1. Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van het vitaliteitsconcept SmartVitaal, al dan niet hiervoor gefaciliteerd door de werkgever van gebruiker;
 2. Gebruikersaccount: het persoonlijke online profiel van gebruiker, dat beschikbaar wordt gesteld om het SmartVitaal platform te gebruiken.
 3. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en SmartVitaal, welke online tot stand komt ten tijde van het aanmaken en activeren van een gebruikersaccount. Als gebruiker via een aanmelding van zijn werkgever deelneemt aan het vitaliteitsconcept, geldt het activeren van een gebruikersaccount als moment van totstandkoming van de gebruikersovereenkomst.
 4. SmartVitaal: de onderneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Vitaal B.V. kantoorhoudende te Westplein 12, 3016 BM Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 69944652 en BTW-nummer NL858075258B01; Bereikbaar per e-mail via info@smartvitaal.nl en telefoonnummer +31 (0)85 1122340.
 5. SmartVitaal platform: de algemene term voor de online toepassing behorende bij het SmartVitaal vitaliteitsconcept, bestaande uit een gehoste technische oplossing om:
  • Gebruikers toegang te geven tot de werkgeversomgeving;
  • Gebruikers te laten deelnemen aan de e-PMO-vragenlijst behorende bij de medische inventarisatie;
  • Gebruikers te laten inloggen op het persoonlijke account;
  • Persoonlijke adviezen voor gebruikers te genereren;
  • Aanbod op vitaliteitsgebied te faciliteren voor gebruikers;
  • Vitaliteit van de deelnemers en gebruikers te monitoren;
  • Nieuwsberichten te verzenden.
 6. Deelnemer: de natuurlijk persoon die gebruikmaakt van de Vitaalscan van SmartVitaal, al dan niet hiervoor gefaciliteerd door een samenwerkingspartner of de werkgever van deelnemer.
 7. Vitalent: een bij SmartVitaal aangesloten persoon of onderneming die producten of diensten aanbiedt aan gebruiker; op afstand dan wel op andere wijze. Dit kan zijn: een medicus, paramedicus, coach of trainer, als ook een locatie voor wellness, training of fitness. Alle vitalenten zorgen samen voor het vitaliteitsprogramma behorend bij het SmartVitaal platform. Vitalenten werken voor eigen rekening en risico.
 8. Vitaliteitsconcept: alle toepassingen van SmartVitaal, waaronder het online platform en alle offline toepassingen, de health carrousel, het netwerk van vitalenten en het totale vitaliteitsprogramma. Het doel van het vitaliteitsconcept is ervoor te zorgen dat gebruikers vitaler worden als gevolg van het volgen van individuele vitaliteitsprogramma’s.
 9. Vitaalovereenkomst: de overeenkomst die, al dan niet via het SmartVitaal platform, tot stand komt tussen vitalent en gebruiker.
 10. Vitaliteitsprogramma: het totale aanbod van alle vitalenten, zoals online- en offline-behandelingen, adviezen, trainingen en coaching, als ook hospitality- en leisure-deals, verwenarrangementen, fitness, tips, groentepakketten en mentale begeleiding. Het totaalaanbod is dynamisch. Per gebruiker wordt op basis van de medische inventarisatie een persoonlijk vitaliteitsprogramma samengesteld. Dit programma is dynamisch en past zich aan aan de ontwikkeling en de interesses van de gebruiker.
 11. Faciliterende instantie: de werkgever, gemeente of een andere instelling die het gebruik van SmartVitaal beschikbaar stelt aan de gebruiker.

Artikel 2 De onderneming van SmartVitaal

 1. SmartVitaal is het unieke online gezondheidsplatform, de uitvinder van de Vitaalscan en het e-PMO en drijvende kracht van Smart Health Cities concepten zoals VITR. Afhankelijk van welke dienst je afneemt, doe je zaken met Smart Health Life B.V., Smart Vitaal B.V. of een bij SmartVitaal aangesloten consortium. Als gebruiker ga je een gebruiksovereenkomst aan met Smart Vitaal B.V. 
 2. SmartVitaal maakt het mogelijk om jouw gezondheid en vitaliteit te meten en je te helpen met het verbeteren van je gezondheid, volgens het principe van meten, weten, doen. Dit concept is medisch wetenschappelijk onderbouwd vanwege het e-PMO; de volledig online vragenlijst die dankzij de medische validatie kwalificeert als preventief medisch onderzoek.
 3. Het SmartVitaal platform fungeert als een marktplaats voor verzekerde en onverzekerde zorg. Het voor de gebruiker gepersonaliseerde vitaliteitsprogramma wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van het medisch onderzoek en de persoonlijke behoefte van gebruiker. SmartVitaal is geen partij bij de uitvoering van vitaalovereenkomsten en verleent zelf geen zorg.

Artikel 3 Toepasselijkheid gebruikersvoorwaarden

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle functionaliteiten van het vitaliteitsconcept en het SmartVitaal platform, inclusief de vitaalovereenkomsten die worden gesloten tussen SmartVitaal en gebruiker.
 2. De gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op www.smartvitaal.nl/gebruikersvoorwaarden en vanaf deze locatie te printen of op te slaan als pdf. Naast de gebruikersvoorwaarden bevat ook de privacy policy van SmartVitaal belangrijke informatie over hoe SmartVitaal omgaat met persoonsgegevens. De privacy policy is te vinden via www.smartvitaal.nl/privacy.
 3. Op de te sluiten vitaalovereenkomsten kunnen zowel deze gebruikersvoorwaarden als ook de algemene voorwaarden van het vitalent van toepassing zijn. De gebruikersvoorwaarden zien dan op de functionaliteiten van SmartVitaal platform. De algemene voorwaarden van vitalent zijn uitsluitend van toepassing op de tot stand gekomen vitaal overeenkomsten tussen gebruiker en vitalent. De algemene voorwaarden van vitalent zijn voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling via het SmartVitaal platform online in te zien en op te slaan als pdf.

Artikel 4 Gebruik SmartVitaal platform

 1. Gebruiker ontvangt van een faciliterende instantie een aanbod om zich aan te melden bij SmartVitaal. Dit kan zijn: een werkgever, gemeente of andere instantie. Dit aanbod houdt in dat gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om van het SmartVitaal platform, inclusief het e-PMO, gebruik te maken.
 2. Gebruiker krijgt toegang tot zijn gebruikersaccount via een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij om een verificatie wordt gevraagd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de gebruikersnaam, het wachtwoord en de verificatiecode en wordt geacht deze strikt geheim te houden. In geval van verlies van het wachtwoord of de code kan gebruiker via het platform een nieuw wachtwoord aanvragen. SmartVitaal mag erop vertrouwen dat alle activiteiten die op een gebruikersaccount worden verricht door gebruiker zelf worden geïnitieerd, tenzij gebruiker bij SmartVitaal heeft gemeld dat zijn gebruikersaccount geblokkeerd dient te worden. 
 3. Door het aangaan van een gebruikersovereenkomst geeft gebruiker SmartVitaal toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van gebruiker. Ook geeft gebruiker SmartVitaal expliciet toestemming voor het verwerken van medische gegevens van gebruiker en voor de geautomatiseerde gegevensverwerking.
 4. Direct na het doorlopen van de aanmeldprocedure komt de gebruikersovereenkomst tot stand en kan gebruiker starten met het e-PMO. Direct na het voltooien van het e-PMO krijgt gebruiker zijn persoonlijke scores en gepersonaliseerde vitaliteitsaanbod te zien.
 5. Via het SmartVitaal platform kan gebruiker onderdelen van het gepersonaliseerde vitaliteitsprogramma inzien en beheren. Als gebruiker besluit een product of dienst uit het vitaliteitsprogramma af te nemen is dit een overeenkomst tussen gebruiker en het vitalent dat deze dienst c.q. het product aanbiedt en komt een vitaalovereenkomst tot stand.
 6. Gebruiker ontvangt via het SmartVitaal platform doorlopend online suggesties en gezondheidsinformatie, onder meer via periodieke tips en nieuwsbrieven, pushberichten en challenges. Suggesties worden gegeven op basis van de uitkomst van het e-PMO, de door gebruiker ingevoerde updates, de gesloten vitaalovereenkomsten en de getoonde interesses van gebruiker.
 7. Voor zover gebruiker wordt gefaciliteerd door zijn werkgever of een andere instantie, staat het SmartVitaal vrij om in samenspraak met deze werkgever respectievelijk instantie het beschikbare vitaliteitsprogramma te bepalen. Verder staat het SmartVitaal vrij om per regio een optimale indeling van vitalenten te maken. Het kan voorkomen dat het aanbod van vitalenten niet aan alle gebruikers wordt gepresenteerd.
 8. Minimaal één keer per jaar zal gebruiker zijn account opnieuw moeten verifiëren. Bij deze verificatie wordt gecontroleerd of gebruiker nog werkzaam is bij de instantie die de aanmelding van de gebruiker heeft gefaciliteerd. Deze verificatie is nodig om het benodigde budget voor het gebruik van SmartVitaal door de gebruiker beschikbaar te stellen. Voor de verificatie stelt werkgever de minimaal vereiste personeelsgegevens beschikbaar aan SmartVitaal. 

Artikel 5 Totstandkoming vitaalovereenkomst

 1. De vitaalovereenkomst tussen gebruiker en vitalent komt tot stand op het moment dat gebruiker via het SmartVitaal platform een bestelling plaatst dan wel een afspraak maakt. Deze handeling geldt juridisch als aanvaarding van het aanbod van vitalent, inclusief de algemene voorwaarden van vitalent en deze gebruikersvoorwaarden. SmartVitaal is uitdrukkelijk geen partij bij de uitvoering van vitaalovereenkomsten.
 2. De vitaalovereenkomst komt langs elektronische weg tot stand, vitalent bevestigt de vitaalovereenkomst per e-mail. SmartVitaal legt de vitaalovereenkomst vast in het persoonlijke besteloverzicht van gebruiker.
 3. Wanneer een vitaalovereenkomst wordt gesloten met een vitalent, stemt gebruiker ermee in dat SmartVitaal zijn naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan vitalent verstrekt, voor zover deze gegevens nodig zijn om uitvoering aan de vitaalovereenkomst te geven.
 4. SmartVitaal zal gebruiker van tijd tot tijd vragen om reviews in te vullen over vitalenten. Reviews kunnen anoniem worden gepubliceerd op het SmartVitaal platform. Gebruiker zal uitsluitend te goeder trouw reviews opgeven. Gebruiker zal geen review verstrekken die in strijd is met wet- en regelgeving en onthoudt zich van het doen van bedreigende, beledigende of lasterlijke uitingen in reviews. SmartVitaal is gerechtigd om reviews te verwijderen als deze niet voldoen aan deze voorwaarden. 

Artikel 6 Budget en betalingen

 1. Iedere gebruiker krijgt het e-PMO aangeboden en, afhankelijk van de afspraken met werkgever, gemeente of andere instantie, optioneel een persoonlijk budget om aankopen te doen uit het vitaliteitsprogramma. Het persoonlijke saldo van gebruiker bestaat uit het budget dat aldus aan gebruiker ter beschikking wordt gesteld, vermeerderd met de opgebouwde smiles die door de gebruiker worden verdiend bij het voltooien van challenges of uit het loyaliteitsprogramma.
 2. Op het SmartVitaal platform worden bij het persoonlijke vitaliteitsprogramma verkoopprijzen (incl. BTW) vermeld, met uitzondering van de verzekerde zorg. Als gebruiker besluit een product of dienst aan te kopen via het platform, wordt de betreffende verkoopprijs in mindering gebracht op het persoonlijke saldo van gebruiker.
 3. Als het persoonlijke saldo van gebruiker onvoldoende is voor de aanschaf van het product of dienst, wordt gebruiker in de gelegenheid gesteld om via online bankieren het resterende bedrag direct te voldoen.
 4. De verkoopprijzen worden opgegeven door vitalenten. SmartVitaal kan geen prijsvastheid van verkoopprijzen garanderen. Het is vitalenten toegestaan om kortlopende aanbiedingen via het platform aan te bieden, met uitzondering van verzekerde zorg. SmartVitaal zal van tijd tot tijd prijsvergelijkingen uitvoeren tussen de verschillende vitalenten en marktprijzen, om te toetsen of het aanbod marktconform is.

Artikel 7 Herroeping

 1. De gebruiker is gerechtigd om gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgave van redenen de gebruikersovereenkomst met SmartVitaal te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag waarop het gebruikersaccount geactiveerd wordt. Als gebruiker tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van SmartVitaal, zoals het e-PMO, en vervolgens tot herroeping over gaat, mag SmartVitaal de gemaakte kosten naar rato verrekenen met gebruiker dan wel de instantie die de gebruiker faciliteert. De gebruiker kan de gebruikersovereenkomst herroepen via de optie ‘Account wissen’ in het dashboard van het account.
 2. Vitalenten zijn voor de tot stand gekomen vitaalovereenkomsten gehouden zelf een herroepingsprocedure in te stellen, volgens de wettelijke verplichtingen. Een deel van het vitaliteitsprogramma omvat producten waarop geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing is. In geval van rechtsgeldige herroeping van een vitaalovereenkomst wordt het al afgeschreven bedrag op het SmartVitaal platform weer bijgeschreven op het budget van gebruiker. 

Artikel 8 Bereikbaarheid en onderhoud

 1. SmartVitaal spant zich in om het SmartVitaal platform continu beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Juist omdat het SmartVitaal platform voortdurend wordt uitgebreid met functionaliteiten en omdat de beveiliging van het SmartVitaal platform optimaal dient te zijn, kan onderhoud op elk moment plaatsvinden. De beveiliging van gegevens van gebruikers krijgt daarbij altijd voorrang boven de bereikbaarheid van het platform.
 3. SmartVitaal streeft ernaar om noodzakelijke onderbrekingen van de service zo veel mogelijk ’s nachts uit te voeren en onderhoud vooraf aan te kondigen.
 4. SmartVitaal is gerechtigd functionaliteiten van het SmartVitaal platform eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt via het SmartVitaal platform geïnformeerd over wijzigingen in functionaliteit. Feedback en suggesties van gebruiker over functionaliteiten zijn altijd welkom en kunnen worden gestuurd naar info@smartvitaal.nl.

Artikel 9 Looptijd en beëindiging

 1. Partijen gaan deze overeenkomst aan tot wederopzegging. Als de faciliterende instantie van gebruiker haar contract met SmartVitaal beëindigt, of als de gebruiker uit dienst gaat bij de werkgever, eindigt de gebruikersovereenkomst van rechtswege per de datum van beëindiging van het contract tussen SmartVitaal en de faciliterende instantie, dan wel per de einddatum van de arbeidsovereenkomst. 
 2. In geval van uitdiensttreding is gebruiker verplicht om uiterlijk per de datum van uitdiensttreding SmartVitaal in kennis te stellen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
 3. In geval van beëindiging door de faciliterende instantie is gebruiker gerechtigd haar gebruikersaccount bij SmartVitaal voor eigen rekening aan te houden. Het budget dat door de faciliterende instantie ter beschikking wordt gesteld, vervalt conform de afspraken tussen de faciliterende instantie en SmartVitaal.
 4. SmartVitaal is te allen tijde gerechtigd om het contract met gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen als gebruiker zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden. Bij beëindiging van deze overeenkomst wegens opzegging door SmartVitaal vervallen direct alle rechten en aanspraken van gebruiker, waaronder expliciet wordt begrepen de toegang tot het platform.
 5. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de gebruikersovereenkomst met SmartVitaal op te zeggen. Gebruiker kan de overeenkomst opzeggen door in het persoonlijke dashboard te kiezen voor de optie: ‘Profiel’ > ‘Account wissen’. Eventueel resterend persoonlijk saldo wordt enkel gerestitueerd indien gebruiker dit rechtstreeks als saldo heeft gestort op rekening van SmartVitaal, dan wel indien gebruiker via het uitruilen van arbeidsvoorwaarden als tegoed heeft opgebouwd. Verdiende smiles en werkgeversbudgetten komen niet voor restitutie in aanmerking.
 6. Alle vitaalovereenkomsten die zijn of worden geboekt voorafgaand aan de opzegging, dienen door gebruiker te worden nagekomen overeenkomstig het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. SmartVitaal geeft gebruiker suggesties op basis van de aan SmartVitaal kenbaar gemaakte gegevens. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aan SmartVitaal verstrekte informatie.
 2. De door SmartVitaal aan gebruiker verstrekte informatie over hartrisicoscore, leefstijlcijfer en persoonlijke adviezen, kan op geen enkele wijze worden opgevat als medische-, voedings-, gezondheids-, fitness- of ander advies en kan nooit een-op-een medisch advies vervangen. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het is aan gebruiker om, indien nodig, professioneel advies in te winnen bij een arts, apotheker, diëtist of andere medisch deskundige met betrekking tot zijn gezondheidssituatie. 
 3. Vitalent voert de overeenkomst tussen vitalent en gebruiker uit voor eigen rekening en risico. Vitalent is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor advisering en de uitvoering van vitaalovereenkomsten. Vitalent is te allen tijde gehouden om de gegevens van gebruiker te controleren en om gebruiker tijdig te voorzien van alle benodigde informatie behorend bij de vitaalovereenkomst die tussen vitalent en gebruiker wordt gesloten; in het bijzonder bij medische en paramedische behandelingen. SmartVitaal heeft geen informatieplicht over de uitvoering van vitaalovereenkomsten. Gebruiker kan SmartVitaal nooit aanspreken voor een gebrek in de nakoming van een vitaalovereenkomst.
 4. Bij het verrichten van medische dan wel paramedische handelingen is vitalent gehouden altijd zelf de benodigde controles uit te voeren alvorens een behandeling te starten. Vitalent is daarbij tegenover gebruiker verantwoordelijk om te zorgen dat hij, dan wel de door hem in te schakelen ondergeschikten dan wel (hulp)personen beschikken over de vereiste diploma’s, inschrijvingen en certificeringen welke benodigd zijn voor het aanbod. Gebruiker kan SmartVitaal niet aanspreken voor enige schade die het gevolg is van doen of nalaten van vitalent. SmartVitaal zal van tijd tot tijd de kwaliteit van vitalenten toetsen. Op het moment dat vitalent niet voldoet aan de kwaliteitsnormen van SmartVitaal, zal vitalent op het SmartVitaal platform worden geblokkeerd. 
 5. SmartVitaal is tegenover gebruiker slechts aansprakelijk voor schade van gebruiker die een direct gevolg is van het gebruik van het vitaliteitsconcept, waarbij vitaalovereenkomsten expliciet zijn uitgezonderd van eventuele aansprakelijkheid van SmartVitaal. SmartVitaal is tegenover gebruiker enkel aansprakelijk in geval van schade ontstaan door opzet en/of grove schuld aan de zijde van SmartVitaal die verband houdt met het uitvoeren van het e-PMO dan wel het gebruik van het SmartVitaal platform door gebruiker. SmartVitaal is alleen aansprakelijk voor schade en/of kosten die direct aantoonbaar zijn en daadwerkelijk door gebruiker zijn geleden. SmartVitaal is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid om eventuele schade die door gebruiker wordt geleden als gevolg van gebruik van het SmartVitaal platform te voldoen. Deze aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SmartVitaal wordt gedekt. Voor het niet functioneren van het platform, technische storingen of onjuiste weergave van het vitaliteitsaanbod wordt geen schade vergoed.
 6. Voor zover de aansprakelijkheid van SmartVitaal is uitgezonderd, geldt dit expliciet ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en onze vitalenten.

Artikel 11 Rechten van privacy en intellectuele eigendom

 1. Voor een geslaagde deelname aan het vitaliteitsconcept moet SmartVitaal kunnen beschikken over persoonsgegevens van gebruiker. Dit betreffen zowel naam en contactgegevens als bijzondere (medische) persoonsgegevens. SmartVitaal zal deze gegevens adequaat beveiligen. In de privacyverklaring van SmartVitaal lees je hoe SmartVitaal met deze gegevens omgaat www.smartvitaal.nl/privacy.
 2. SmartVitaal draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens, zowel binnen het platform als de gepseudonimiseerde medische persoonsgegevens in de database van het e-PMO, adequaat worden beschermd met passende organisatorische en technische maatregelen conform de AVG. Dit betekent dat de meest geschikte ICT-oplossingen worden gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen tussen SmartVitaal en gebruiker. Medewerkers van SmartVitaal hebben geen toegang tot medische gegevens tenzij dit op grond van de functie strikt noodzakelijk is voor de werking van het vitaliteitsconcept. 
 3. De wetenschappers die aan SmartVitaal zijn verbonden ontvangen uitsluitend geanonimiseerde bestanden met medische gegevens van gebruikers, welke zij ook voor onderzoeksdoeleinden mogen gebruiken. Als gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor onderzoeksdoeleinden, kan gebruiker dit bij de gebruikersinstellingen op het SmartVitaal platform of per e-mail via fg@smartvitaal.nl aangeven. De gegevens worden na verwerking van het verzoek niet langer gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
 4. SmartVitaal verstrekt werkgevers ten hoogste ieder kwartaal geanonimiseerde rapportages over de totale gebruikersgroep die door een werkgever wordt gefaciliteerd, mits daarbij de anonimiteit van de gebruikers gewaarborgd kan worden. SmartVitaal verstrekt een werkgever nooit informatie over individuele gebruikers.
 5. Het vitaliteitsconcept, de vitaalscan, het e-PMO, het SmartVitaal logo en het SmartVitaal platform, de bijbehorende software en alle content, informatie en afbeeldingen zijn eigendom van SmartVitaal dan wel haar licentiegevers. Deze zaken mogen op geen enkele wijze vermeerderd, opgeslagen of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van SmartVitaal.
 6. SmartVitaal is bevoegd tot het nemen van programmatechnische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaatregelen ter bescherming van haar eigendomsrechten en de privacy van gebruikers en andere betrokken partijen. Dit houdt onder meer in: (tijdelijke) blokkering van het gehele platform of blokkering van de toegang voor een (groep van) gebruiker(s).

Artikel 12 Klachten en geschillen

 1. Als gebruiker een klacht heeft over SmartVitaal of de vitalenten, kan gebruiker de klacht melden per e-mail aan legal@smartvitaal.nl. Een klacht over een vitalent dient gebruiker ook steeds rechtstreeks bij vitalent te melden via de klachtenregeling van het betreffende vitalent.
 2. Klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen in behandeling genomen. Als een klacht niet direct verholpen kan worden omdat deze bijvoorbeeld verder onderzoek vereist, wordt gebruiker daarover geïnformeerd en zal SmartVitaal een indicatie geven van de termijn waarbinnen een verdere behandeling van de klacht mogelijk is. Gebruiker dient SmartVitaal minimaal vier weken de tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na verloop van deze termijn kan een geschil ontstaan tussen SmartVitaal en gebruiker.
 3. Alle geschillen die tussen gebruiker en SmartVitaal mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van het vitaliteitsconcept dan wel het SmartVitaal platform, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de gebruikersvoorwaarden SmartVitaal zijn van kracht vier weken nadat SmartVitaal deze gewijzigde voorwaarden op haar website publiceert en haar gebruikers en vitalenten per nieuwsbericht daarover heeft geïnformeerd.
 2. SmartVitaal mag de gebruiker per e-mail informeren over onder meer wijzigingen, uitbreidingen en de werking van het platform en alle mogelijkheden van het vitaliteitsconcept, marktontwikkelingen en de positie van het vitaliteitsconcept in deze markt. Als de gebruiker deze berichten niet (meer) wil ontvangen, kan de gebruiker zich hiervoor afmelden via het dashboard en het profiel van het gebruikersaccount. Ook wordt in iedere mail een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 3. Op alle overeenkomsten waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

Download de gebruikersvoorwaarden als PDF document