Gebruikersvoorwaarden Smart Vitaal

Artikel 1 Definities

 1. Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van het vitaliteitsconcept Smart Vitaal, al dan niet hiervoor gefaciliteerd door de werkgever van gebruiker;
 2. Gebruikersaccount: het persoonlijke online profiel van gebruiker wat beschikbaar wordt gesteld om het Smart Vitaal platform te gebruiken.
 3. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en Smart Vitaal welke online tot stand komt ten tijde van het aanmaken en activeren van een gebruikersaccount. Als gebruikers via een aanmelding van zijn werkgever deelneemt aan het vitaliteitsconcept geldt het activeren van een gebruikersaccount als moment van tot stand koming van de gebruikersovereenkomst. Onderdeel van de gebruikersovereenkomst is een overeenkomst tussen gebruiker en Mijn Clic.
 4. Smart Vitaal: de onderneming Smart Vitaal B.V. zoals in artikel 2 omschreven.
 5. Mijn Clic: De Mijn Clic lifestyle software bestaande uit de gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, deze software is eigendom van My Clic H4H B.V. KvK nummer 67858783
 6. Vitalent: de persoon die, of het bedrijf dat producten of diensten op afstand danwel op andere wijze aanbiedt aan gebruiker en is aangesloten bij Smart Vitaal platform;
 7. Vitalenten: Alle medici en paramedici, coaches, trainers als ook locaties voor wellness, training, fitness aangesloten bij Smart Vitaal. Aansluiting van vitalenten is uitsluitend mogelijk voor personen en/of bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen die Smart Vitaal hiervoor stelt. Vitalenten zorgen voor het vitaliteitsprogramma behorend bij het platform. Vitalenten werken voor eigen rekening en risico;
 8. Vitaliteitsconcept: omvat alle toepassingen van Smart Vitaal waaronder het online platform en alle offline toepassingen, de health carrousel, het netwerk van vitalenten en het totale vitaliteitsprogramma. Het doel van het vitaliteitsconcept is te zorgen dat gebruikers vitaler worden als gevolg van het volgen van individuele vitaliteitsprogramma’s;
 9. Vitaal overeenkomst: is de overeenkomst die, al dan niet via het Smart Vitaal platform, tot stand komt tussen Vitalent en gebruiker.
 10. Vitaliteitsprogramma: het totaal aanbod van alle vitalenten door on- en offline behandelingen, adviezen, trainingen en coaching, als ook hospitality en leisure deals, verwenarrangementen, fitness, tips, groentepakketten, mentale begeleiding. Het totaalaanbod is dynamisch. Per gebruiker wordt op basis van de medische inventarisatie een persoonlijk vitaliteitsprogramma samengesteld, dit programma is dynamisch en past zich aan, aan de ontwikkeling en de interesses van de gebruiker;
 11. Smart Vitaal platform: is de algemene term voor de online toepassing behorende bij het Smart Vitaal vitaliteitsconcept, bestaande uit een gehoste technische oplossing om:
  • gebruikers in te laten loggen op de persoonlijke omgeving en o.a. de Mijn Clic vragenlijst behorende bij de medische inventarisatie af te nemen;
  • persoonlijke adviezen voor gebruikers te genereren;
  • gebruikers te koppelen aan vitalenten die zich via het platform profileren;
  • het monitoren van vitaliteit van de gebruikers;
  • het plannen van behandelafspraken tussen gebruikers en vitalenten;
  • het voorzien van een webshop voor de verkoop van goederen van de vitalenten;
  • Het verzenden van nieuwsberichten;

Artikel 2 De ondernemingen Smart Vitaal en Mijn Clic

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Vitaal B.V.
  Bereikbaar via e-mail hello@smartvitaal.nl
  Telefoon +31 (0)411 641029
  Bezoekadres St.-Lambertusstraat 49, 5266AD Cromvoirt
  KvK nummer 69944652
  BTW nummer NL858075258B01
 2. Smart Vitaal maakt het mogelijk om de gezondheid en het welbevinden van de gebruiker te meten en te verbeteren volgens het principe van meten, weten, doen. Dit concept is medisch wetenschappelijk onderbouwd vanwege de betrokkenheid van Mijn Clic.
 3. Mijn Clic is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mijn Clic H4H B.V., KvK nummer 67858783; Onderdeel van de dienstverlening door Smart Vitaal is het faciliteren van een periodiek medisch onderzoek (PMO) en een medische inventarisatie. Het PMO en de medische inventarisatie wordt op verzoek van Smart Vitaal uitgevoerd door Mijn Clic. Gelijktijdig met het aangaan van de gebruikersovereenkomst met Smart Vitaal, gaat de gebruiker een overeenkomst aan met Mijn Clic voor het uitvoeren van het PMO, de medische vragenlijst en het genereren van medisch advies op basis van de uitkomsten van de vragenlijst. Mijn Clic werkt hiervoor onder haar eigen verantwoordelijkheid. Hoe Smart Vitaal en Mijn Clic onderling de privacy van de gebruiker beschermen staat in de privacy policy van Smart Vitaal.
 4. Het Smart Vitaal platform fungeert als een marktplaats voor verzekerde en onverzekerde zorg. Het voor de gebruiker gepersonaliseerde vitaliteitsprogramma wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van het medisch onderzoek en de persoonlijke behoefte van gebruiker. Smart Vitaal is geen partij bij de uitvoering van vitaal overeenkomsten en verleent zelf geen zorg.

Artikel 3 Toepasselijkheid gebruikersvoorwaarden

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle functionaliteiten van het vitaliteitsconcept het Smart Vitaal platform, de koppeling met Mijn Clic en op alle vitaal overeenkomsten die worden gesloten tussen Smart Vitaal en gebruiker.
 2. De gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op www.smartvitaal.nl/gebruikersvoorwaarden en vanaf deze locatie te printen of op te slaan als pdf. Naast de gebruikersvoorwaarden bevat ook de privacy policy van Smart Vitaal belangrijke informatie over hoe Smart Vitaal omgaat met persoonsgegevens. De privacy policy is te vinden via www.smartvitaal.nl/privacypolicy.
 3. Op de te sluiten vitaal overeenkomsten kunnen zowel deze gebruikersvoorwaarden als ook de algemene voorwaarden van vitalent van toepassing zijn. De gebruikersvoorwaarden zien dan op alle functionaliteiten van Smart Vitaal. De algemene voorwaarden van vitalent zijn uitsluitend van toepassing op de tot stand gekomen vitaal overeenkomsten. Als vitalent algemene voorwaarden hanteert, wordt dit expliciet vermeld bij het tot stand komen van de vitaal overeenkomst middels het plannen van een afspraak danwel het plaatsen van een bestelling. De algemene voorwaarden van vitalent zijn dan direct online in te zien en op te slaan als pdf.
 4. Voor het geval dat zowel gebruikersvoorwaarden als algemene voorwaarden van vitalent van toepassing zijn, kan gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Gebruik Smart Vitaal platform

 1. Gebruiker ontvangt een aanbod van zijn werkgever om zich aan te melden bij Smart Vitaal. Dit werkgeversaanbod houdt in dat gebruiker van werkgever een budget ontvangt dat besteed kan worden op het Smart Vitaal Platform.
 2. Gebruiker kan zich ook op eigen initiatief aanmelden bij Smart Vitaal, in dat geval is er geen werkgeversaanbod en zal zowel de medische inventarisatie als de vitaal overeenkomsten rechtstreeks door gebruiker betaald worden.
 3. Gebruiker verkrijgt de toegang tot zijn gebruikersaccount via een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarbij om verificatie gevraagd wordt. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode en wordt geacht deze strikt geheim te houden. In geval van verlies van het wachtwoord of code kan gebruiker via het platform een nieuw wachtwoord aanvragen. Smart Vitaal mag erop vertrouwen dat alle activiteiten die op een gebruikersaccount worden verricht door gebruiker zelf worden geïnitieerd, tenzij gebruiker bij Smart Vitaal heeft gemeld dat zijn gebruikersaccount geblokkeerd dient te worden omdat een ander zijn wachtwoord kent.
 4. Gebruiker geeft Smart Vitaal en Mijn Clic door het aangaan van een gebruikersovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van gebruiker. Ook geeft gebruiker Smart Vitaal en Mijn Clic expliciet toestemming voor het verwerken van medische gegevens van gebruiker en voor de geautomatiseerde gegevensverwerking.
  Gebruiker krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan de health carrousel welke geldt als kickoff bijeenkomst voor de vitaliteitsmeting. Tijdens de health carrousel volgt gebruiker workshops, ondergaat medische tests en maakt kennis met vitalenten en het vitaliteitsprogramma van Smart Vitaal. De gebruiker vult online de Mijn Clic vragenlijst in welke onderdeel is van de health check.
 5. Binnen uiterlijk 3 weken na de medische inventarisatie ontvangt de gebruiker de uitslagen van de medische inventarisatie in de beveiligde omgeving van het Smart Vitaal platform samen met het gepersonaliseerde vitaliteitsprogramma en zijn persoonlijke vitaliteitsdossier.
 6. Via het Smart Vitaal platform kan gebruiker onderdelen van het gepersonaliseerde vitaliteitsprogramma inzien en beheren. Als gebruiker besluit een product of dienst uit het vitaliteitsprogramma af te nemen is dit een overeenkomst tussen gebruiker en het vitalent dat deze dienst c.q. het product aanbiedt en komt een vitaal overeenkomst tot stand.
 7. Gebruiker ontvangt via het Smart Vitaal platform doorlopend online suggesties en gezondheidsinformatie onder meer via periodieke tips en nieuwsbrieven, pushberichten. Suggesties worden gegeven op basis van de medische inventarisatie, de gevolgde behandelingen en getoonde interesses van gebruiker;
 8. Voor zover gebruiker wordt gefaciliteerd door zijn werkgever, staat het Smart Vitaal vrij om in samenspraak met deze werkgever het beschikbare vitaliteitsprogramma te bepalen. Verder staat het Smart Vitaal vrij om per regio een optimale indeling van vitalenten te maken. Het kan voorkomen dat het aanbod van vitalenten niet aan alle gebruikers wordt gepresenteerd.
 9. Minimaal één keer per jaar zal gebruiker zijn account opnieuw moeten verifiëren. Bij deze verificatie wordt gecontroleerd of gebruiker nog werkzaam is bij de werkgever via wie gebruiker is aangemeld. Deze verificatie is nodig om het werkgeversbudget voor gebruiker beschikbaar te stellen. Voor de verificatie stelt werkgever de minimaal vereiste personeelsgegevens beschikbaar aan Smart Vitaal.

Artikel 5 Totstandkoming vitaal overeenkomst

 1. De vitaal overeenkomst tussen gebruiker en vitalent komt tot stand op het moment dat gebruiker via het Smart Vitaal platform een bestelling plaatst danwel een afspraak maakt. Deze handeling geldt juridisch als aanvaarding van het aanbod van vitalent inclusief de algemene voorwaarden van vitalent en deze gebruikersvoorwaarden. Smart Vitaal is uitdrukkelijk geen partij bij de uitvoering van vitaal overeenkomsten.
 2. De vitaal overeenkomst komt langs elektronische weg tot stand, vitalent bevestigt de vitaal overeenkomst per email. Smart Vitaal legt de vitaal overeenkomst vast in het persoonlijke besteloverzicht van gebruiker.
 3. Gebruiker stemt er mee in dat Smart Vitaal zijn naam,adres, emailadres en telefoonnummer aan vitalent waarmee een vitaal overeenkomst wordt gesloten verstrekt, voor zover deze gegevens nodig zijn om uitvoering aan de vitaal overeenkomst te geven.
 4. Gebruiker kan na tot stand koming van de vitaal overeenkomst op het Smart Vitaal platform aangeven welke aanvullende persoonlijke gegevens, waaronder verzekeringsgegevens en medische gegevens éénmalig met vitalent gedeeld worden. Smart Vitaal draagt er zorg voor dat deze gegevensoverdracht die elektronisch tot stand komt beveiligd is met technisch en organisatorisch passende maatregelen in een beveiligde web omgeving.
 5. Smart Vitaal zal gebruiker van tijd tot tijd vragen om reviews in te vullen over vitalenten. Reviews kunnen anoniem worden gepubliceerd op het Smart Vitaal platform. Gebruiker zal uitsluitend te goeder trouw reviews opgeven. Gebruiker zal geen review verstrekken die in strijd is met wet- en regelgeving, en onthoudt zich van het doen van bedreigende, beledigende of lasterlijke uitingen in reviews. Smart Vitaal is gerechtigd om reviews te verwijderen als deze niet voldoen aan deze voorwaarden.

Artikel 6 Budget en betalingen

 1. Iedere gebruiker krijgt afhankelijk van de afspraken met werkgever een PMO aangeboden en een persoonlijk budget om aankopen te doen uit het vitaliteitsprogramma. Het persoonlijke saldo van gebruiker bestaat uit het budget dat door de werkgever van gebruiker ter beschikking is gesteld, opgebouwde spaartegoeden en door de gebruiker rechtstreeks op rekening van Smart Vitaal gestorte bedragen.
 2. Op het Smart Vitaal platform worden bij het persoonlijke vitaliteitsprogramma verkoopprijzen (incl BTW) vermeld, met uitzondering van de verzekerde zorg. Als gebruiker besluit een product of dienst aan te kopen via het platform wordt de betreffende verkoopprijs in mindering gebracht op het persoonlijke saldo van gebruiker.
 3. Als het persoonlijke saldo van gebruiker onvoldoende is voor de aanschaf van het product of dienst, wordt gebruiker in de gelegenheid gesteld om vóór de daadwerkelijke tot stand koming van de vitaal overeenkomst zijn persoonlijke saldo op te hogen via een bancaire overboeking.
 4. De verkoopprijzen worden opgegeven door vitalenten. Smart Vitaal kan geen prijsvastheid van verkoopprijzen garanderen. Het is vitalenten toegestaan om kortlopende aanbiedingen via het platform aan te bieden, met uitzondering van verzekerde zorg. Smart Vitaal zal van tijd tot tijd prijsvergelijkingen uitvoeren tussen de verschillende vitalenten en marktprijzen om te toetsen of het aanbod marktconform is.

Artikel 7 Herroeping

 1. De gebruiker is gerechtigd om gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgave van redenen de gebruikersovereenkomst met Smart Vitaal te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag waarop het gebruikersaccount geactiveerd wordt. Als gebruiker tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Smart Vitaal zoals de medische inventarisatie en vervolgens tot herroeping over gaat, mag Smart Vitaal de gemaakte kosten naar rato verrekenen met gebruiker. De gebruiker kan de gebruikersovereenkomst herroepen met behulp van het model herroepingsformulier zoals opgenomen op het Smart Vitaal platform.
 2. Vitalenten zijn gehouden voor de tot stand gekomen vitaal overeenkomsten zelf een herroepingsprocedure in te stellen volgens de wettelijke verplichtingen. Een deel van het vitaliteitsprogramma omvat producten waarop geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing is. In geval van rechtsgeldige herroeping van een vitaal overeenkomst wordt het reeds afgeschreven bedrag weer bijgeschreven op het budget van gebruiker op het Smart Vitaal platform.

Artikel 8 Bereikbaarheid en onderhoud

 1. Smart Vitaal spant zich in om het Smart Vitaal platform continu beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Juist omdat het Smart Vitaal platform voortdurend wordt uitgebreid met functionaliteiten en omdat de beveiliging van het Smart Vitaal platform optimaal dient te zijn, kan onderhoud op elk moment plaatsvinden. De beveiliging van gegevens van gebruikers krijgt daarbij altijd voorrang op de bereikbaarheid van het platform.
 3. Smart Vitaal streeft ernaar om noodzakelijke onderbrekingen van de service zo veel mogelijk ‘s nachts uit te voeren en om onderhoud vooraf aan te kondigen.
 4. Smart Vitaal is gerechtigd functionaliteiten van het Smart Vitaal platform eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt via het Smart Vitaal platform geïnformeerd over wijzigingen in functionaliteit. Feedback en suggesties van gebruiker over functionaliteiten zijn altijd welkom en kunnen worden gestuurd naar hello@smartvitaal.nl.

Artikel 9 Looptijd en beëindiging

 1. Partijen gaan deze overeenkomst aan tot wederopzegging. Als de werkgever van gebruiker haar contract met Smart Vitaal beëindigd, ofwel de gebruiker uit dienst gaat bij de werkgever eindigt het contract van rechtswege per de datum van beëindiging van, de arbeidsovereenkomst danwel, het contract tussen Smart Vitaal en de werkgever. Gebruiker is verplicht om uiterlijk per de datum van uitdiensttreding Smart Vitaal in kennis te stellen van de beëindiging.
 2. Gebruiker is gerechtigd om in geval van beëindiging als bedoeld in lid 1 haar gebruikersaccount bij Smart Vitaal voor eigen rekening aan te houden. Het budget dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld vervalt conform de afspraken tussen werkgever en Smart Vitaal.
 3. Smart Vitaal is te allen tijde gerechtigd om het contract met gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen als gebruiker zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden. Bij het einde van deze overeenkomst door opzegging door Smart Vitaal vervallen direct alle rechten en aanspraken van gebruiker waaronder expliciet wordt begrepen de toegang tot het platform.
 4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de gebruikersovereenkomst met Smart Vitaal op te zeggen, met dien verstande dat gebruiker hierbij rekening dient te houden met een verwerkingstijd van 4 weken tussen het moment van de opzegging en de effectuering van de opzegging. Eventueel resterend persoonlijk saldo wordt enkel gerestitueerd indien gebruiker dit rechtstreeks als saldo heeft gestort op rekening van Smart Vitaal, danwel indien gebruiker via het uitruilen van arbeidsvoorwaarden tegoed heeft opgebouwd. Spaartegoeden en werkgeversbudget komen niet voor restitutie in aanmerking.
 5. Alle vitaal overeenkomsten welke zijn of worden geboekt voorafgaand aan de opzegging alsmede de vitaal overeenkomsten die worden geboekt in de periode van 4 weken tot effectuering van de opzegging dienen door gebruiker te worden nagekomen overeenkomstig het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Vitalent voert de overeenkomst tussen vitalent en gebruiker uit voor eigen rekening en risico. Vitalent is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor advisering en de uitvoering van vitaal overeenkomsten. Gebruiker kan Smart Vitaal nooit aanspreken voor een gebrek in de nakoming van een vitaal overeenkomst.
 2. Smart Vitaal geeft gebruiker suggesties op basis van de aan Smart Vitaal kenbaar gemaakte gegevens. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Smart Vitaal verstrekte informatie.
 3. Vitalent is te allen tijde gehouden om de gegevens van gebruiker te controleren en om gebruiker tijdig te voorzien van alle benodigde informatie behorend bij de vitaal overeenkomst die tussen vitalent en gebruiker wordt gesloten; in het bijzonder bij medische en paramedische behandelingen. Smart Vitaal heeft geen informatieplicht over de uitvoering van vitaal overeenkomsten.
 4. Vitalent is gehouden bij het verrichten van medische danwel paramedische handelingen altijd zelf de benodigde controles uit te voeren alvorens een behandeling te starten. Vitalent is daarbij tegenover gebruiker verantwoordelijk om te zorgen dat hij, danwel de door hem in te schakelen ondergeschikten danwel (hulp)personen beschikken over de vereiste diploma’s, inschrijvingen en certificeringen welke benodigd zijn voor het aanbod. Gebruiker kan Smart Vitaal niet aanspreken voor enige schade die het gevolg is van doen of nalaten van vitalent.
  Smart Vitaal zal van tijd tot tijd de kwaliteit van vitalenten toetsen. Op het moment dat vitalent niet voldoet aan de kwaliteitsnormen van Smart Vitaal zal vitalent op het Smart Vitaal platform worden geblokkeerd.
 5. Smart Vitaal is slechts aansprakelijk voor schade van gebruiker die een direct gevolg is van het gebruik van het vitaliteitsconcept, waarbij vitaal overeenkomsten expliciet zijn uitgezonderd van eventuele aansprakelijkheid van Smart Vitaal. Smart Vitaal is tegenover gebruiker enkel aansprakelijk in geval van schade ontstaan door opzet en/of grove schuld aan de zijde van Smart Vitaal die verband houdt met het uitvoeren van de medische inventarisatie danwel het gebruik van het Smart Vitaal platform door gebruiker. Smart Vitaal is alleen aansprakelijk voor schade en/of kosten die direct aantoonbaar zijn en daadwerkelijk door gebruiker zijn geleden. Smart Vitaal is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid om eventuele schade welke door gebruiker wordt geleden als gevolg van gebruik van het Smart Vitaal platform te voldoen. Deze aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Smart Vitaal wordt gedekt. Voor het niet functioneren van het platform, technische storingen of onjuiste weergave van het vitaliteitsaanbod wordt geen schade vergoed aan gebruiker.

Artikel 11 Rechten van privacy en intellectuele eigendom

 1. Voor een geslaagde deelname aan het vitaliteitsconcept moeten Smart Vitaal en Mijn Clic kunnen beschikken persoonsgegevens van gebruiker. Dit betreffen zowel NAW gegevens en contactgegevens ten behoeve van Smart Vitaal als bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van Smart Vitaal en Mijn Clic. Bijzondere persoonsgegevens zijn de medische informatie die gebruiker afgeeft onder meer bij de medische inventarisatie. Smart Vitaal en Mijn Clic zullen al deze gegevens adequaat beveiligen. Mijn Clic is de verantwoordelijke partij voor het opslaan van de medische gegevens en voor de interpretatie van deze gegevens. Mijn Clic levert op basis van deze gegevens aan Smart Vitaal per gebruiker een persoonlijk hartrisicocijfer en leefstijlcijfer. Smart Vitaal acteert als bemiddelaar tussen gebruiker en Mijn Clic en zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen enerzijds gebruiker en Mijn Clic en anderzijds tussen gebruiker en vitalent. Mijn Clic is zelf verantwoordelijk voor de uitkomsten welke door Mijn Clic worden gegenereerd en doorgegeven aan Smart Vitaal ten behoeve van de gebruiker.
 2. Smart Vitaal draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens binnen het platform adequaat worden beschermd met passende organisatorische en technische maatregelen conform de AVG. Dit betekent dat de meeste geschikte ICT oplossingen worden gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen tussen Smart Vitaal en gebruiker. Medewerkers van Smart Vitaal hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens tenzij dit noodzakelijk is voor de werking van het vitaliteitsconcept. In de privacy policy van Smart Vitaal lees je hoe Smart Vitaal de privacy van gebruikers borgt.
 3. Mijn Clic draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens welke zij verkrijgt door het invullen van de Mijn Clic vragenlijst en de uitslagen van overige testen die door gebruiker worden uitgevoerd adequaat worden beschermd met passende organisatorische en technische maatregelen conform de AVG. Dit betekent dat de meest geschikte ICT oplossingen worden gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen tussen Mijn Clic en Smart Vitaal. Medewerkers van Mijn Clic hebben geen beschikking over de NAW gegevens van gebruiker. Alleen wanneer vanwege medische noodzaak een koppeling tussen ID en NAW gegevens van gebruiker nodig is, zal deze via Smart Vitaal mogelijk gemaakt worden. Dit om de vitale belangen van gebruiker te behartigen bijvoorbeeld als gebruiker met spoed naar een medisch specialist wordt doorverwezen.
 4. Partijen die door Smart Vitaal worden ingezet voor het uitvoeren van medische inventarisatie zoals verpleegkundigen en laboratoria ontvangen geen NAW gegevens van gebruiker. Deze partijen ontvangen enkel een per scan leesbaar ID- nummer dat uitsluitend door Mijn Clic en Smart Vitaal kan worden gekoppeld aan een individuele gebruiker. Hierdoor is sprake van pseudonimisering van gegevens.
 5. De wetenschappers die aan Mijn Clic zijn verbonden ontvangen medische gegevens van gebruiker welke zij ook voor onderzoeksdoeleinden mogen gebruiken. Mijn Clic staat er voor in dat gegevens die voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking worden gesteld uitsluitend anonieme gegevens betreffen, die niet tot individuele personen herleidbaar zijn. Als gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor onderzoeksdoeleinden kan gebruiker dit bij de gebruikersinstellingen op het Smart Vitaal platform aangeven. De gegevens worden dan niet langer gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
 6. Smart Vitaal verstrekt aan vitalenten slechts naam, adres, mailadres en telefoonnummer voor zover dat vereist is voor de uit te voeren vitaal overeenkomst. Gebruiker heeft zelf de keuze en de mogelijkheid om een deel van zijn persoonsgegevens waaronder medische gegevens uit het dossier bij Smart Vitaal aan Vitalent ter inzage te verstrekken. Deze inzage is altijd éénmalig en berust op expliciete toestemming en handeling van de gebruiker. Voor een nieuwe inzage dient gebruiker opnieuw toestemming te geven aan vitalent.
 7. Smart Vitaal verstrekt werkgevers ieder half jaar geanonimiseerde rapportages over de totale gebruikersgroep die door een werkgever wordt gefaciliteerd, mits daarbij de anonimiteit van de gebruikers geborgd kan worden. Smart Vitaal verstrekt een werkgever nooit individuele informatie van gebruikers.
 8. Door het aanmaken c.q. activeren van een gebruikersaccount stemt gebruiker in met de privacy policy van Smart Vitaal waarin bovengenoemd gebruik van gegevens is vastgelegd. De privacy policy is in te zien via www.smartvitaal.nl/privacypolicy
 9. Het vitaliteitsconcept, het Smart Vitaal logo en Smart Vitaal platform, de bijbehorende software en alle content, informatie en afbeeldingen zijn eigendom van Smart Vitaal danwel haar licentiegevers. De Mijn Clic vragenlijst is eigendom van Mijn Clic. Deze zaken mogen op geen enkele wijze vermeerderd, opgeslagen of gebruikt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Smart Vitaal c.q. Mijn Clic.
 10. Smart Vitaal is bevoegd tot het nemen van programma technische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaatregelen ter bescherming van haar eigendomsrechten en de privacy van gebruikers en andere betrokken partijen. Dit houdt onder meer in (tijdelijke) blokkering van het gehele platform of blokkering van de toegang voor gebruikers.

Artikel 12 Klachten en geschillen

 1. Als gebruiker een klacht heeft over Smart Vitaal, Mijn Clic of de vitalenten kan gebruiker de klacht melden per email aan legal@smartvitaal.nl Een klacht over vitalent dient gebruiker ook steeds rechtstreeks bij vitalent te melden via de klachtenregeling van vitalent.
 2. Klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen in behandeling genomen. Als een klacht niet direct verholpen kan worden omdat deze bijvoorbeeld verder onderzoek vereist wordt gebruiker daarover geïnformeerd en zal Smart Vitaal een indicatie geven van de termijn waarbinnen een verdere behandeling van de klacht mogelijk is. Gebruiker dient Smart Vitaal minimaal vier weken tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na verloop van deze termijn kan een geschil ontstaan tussen Smart Vitaal en gebruiker.
 3. Alle geschillen die tussen gebruiker en Smart Vitaal mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van het vitaliteitsconcept danwel het Smart Vitaal platform zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de gebruikersvoorwaarden Smart Vitaal zijn van kracht vier weken nadat Smart Vitaal deze gewijzigde voorwaarden op haar website publiceert en haar gebruikers en vitalenten per nieuwsbericht daarover heeft geïnformeerd.
 2. Smart Vitaal mag de gebruiker per email informeren over onder meer wijzigingen, uitbreidingen en de werking van het platform en alle mogelijkheden van het vitaliteitsconcept, marktontwikkelingen en de positie van het vitaliteitsconcept in deze markt. Als de gebruiker deze berichten niet (meer) wil ontvangen, kan de gebruiker zich hiervoor afmelden via het dashboard van het gebruikersaccount. Ook wordt in de mail een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 3. Op alle overeenkomsten waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht exclusief van toepassing.
Download de gebruikersvoorwaarden als PDF document